• "მე ვარ რუსეთიდან და ჩემი გული ოკუპირებულია საქართველოს მიერ!"

  მას შემ­დეგ, რაც პუ­ტინ­მა რუ­სე­თი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­და­პი­რი ფრე­ნე­ბი აკ­რძა­ლა და ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ტუ­რის­ტე­ბის შემ­ცი­რე­ბის საფრ­თხე შე­იქ­მნა, სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის ქარ­თველ­მა მომ­ხმა­რებ­ლებ­მა მას­შტა­ბუ­რი კამ­პა­ნია წა­მო­ი­წყეს. ისი­ნი „ფე­ის­ბუ­ქის“, „ინ­სტაგ­რა­მის“ და „ტვი­ტე­რის“ სა­შუ­ა­ლე­ბით ცდი­ლო­ბენ, აწარ­მო­ონ ტუ­რის­ტუ­ლი კამ­პა­ნია და მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს ზა­ფხუ­ლის სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ტა­რე­ბას ურ­ჩე­ვენ.

  "ფე­ის­ბუქ­ზე" შე­იქ­მნა ჯ­გუ­ფი - Spend Your Summer In Georgia („გა­ა­ტა­რე ზა­ფხუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში“), რომ­ლის წევ­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბამ რამ­დე­ნი­მე დღე­ში 200 ათასს გა­და­ა­ჭარ­ბა. მათ შო­რის არი­ან რო­გორც ქარ­თვე­ლი, ისე უცხო­ე­ლი ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­ქარ­თვე­ლოს შე­სა­ხებ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებს, სა­კუ­თარ ტუ­რის­ტულ ის­ტო­რი­ებს და ფო­ტო­ებს უზი­ა­რე­ბენ ერ­თმა­ნეთს.
  ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი არი­ან რუსი ტუ­რის­ტე­ბიც, რომ­ლე­ბიც სა­ქარ­თვე­ლოს რამ­დენ­ჯერ­მე ეს­ტუმრნენ და აკ­რძალ­ვე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად კვლავ აპი­რე­ბენ დაბ­რუ­ნე­ბას. რუსი ტუ­რის­ტე­ბი ავ­რცე­ლე­ბენ ფო­ტოს ხელ­ში პოს­ტე­რით, რო­მელ­ზეც არის წარ­წე­რა - "მე ვარ რუ­სე­თი­დან და ჩემი გული ოკუ­პი­რე­ბუ­ლია" სა­ქარ­თვე­ლოს მიერ.
  536 ნახვა
  17-11-2019, 20:14
  GOGATV